31 - Drejtorite | AMMK

Fondacija

Institut za prostorno planiranje je sastavni deo Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i zajedno sa Odeljenjem za prostorno planiranje čini sektor prostornog planiranja u Vladi Kosova. Osnovan je oktobra 2003. posebnim aktom koji je potpisao bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja. U okviru Instituta rade stručnjaci iz različitih oblasti kao što su: arhitekte, geografi, sociolozi, biolozi i drugi, čija prosečna starost nije starija od 40 godina. Od osnivanja do danas, ono što Institut karakteriše je stručni grupni rad, koji u većini slučajeva rezultira blagovremenim okončanjem poslova i potpunim uspehom.

Aktivnost

Osnovna delatnost ove institucije je izrada Prostornog plana Kosova i priprema i izrada planova područja od posebnog sadržaja i interesa za državu. Druga važna aktivnost je izgradnja ljudskih kapaciteta i stručna tehnička pomoć radnika na opštinskom nivou, u pripremi i izradi opštinskih planova.

Od 2003. godine do danas, napravljeno je nekoliko važnih i neophodnih dokumenata za sektor prostornog planiranja posebno i važnih dokumenata za Vladu Kosova uopšte. Svi proizvedeni materijali i dokumenti su sažeti u obliku zvaničnih dokumenata i sastavni su deo naše veb stranice. Govorimo o dokumentima: Prostorni plan Kosova 2010-2020+ i prostorni planovi za posebne oblasti.

Takođe, u bliskoj saradnji sa važnim sektorima Vlade Kosova, izrađen je čitav set sektorskih izveštaja, neophodnih za što realističniji prikaz sektorskog prostornog razvoja. Posebna grupa radnika Instituta, radila je na izradi prostornih analiza za opštine Suva Reka, Vučitrn, Dragaš, Kačanik, Mališevo, Kamenica i Obilić, ovih dokumenata koji po svom sadržaju predstavljaju veliku pomoć opštinama u kompletiranju razvojnih planova. Komunalno. Značajan rad Instituta su istraživanja koja su rađena u oblasti neformalnih naselja. U tu svrhu, a na osnovu rezultata istraživanja sprovedenih u pojedinim opštinama, izdat je vodič za tretman ovih naselja. Deo zaposlenih je uključen u proces izrade Plana razvoja opštine Junik, što se kao aktivnost smatra novinom u saradnji sa nadležnim opštinskim organima, koju ćemo nastojati da proširimo i primenimo na druge opštine. zainteresovan.

Prostorni plan Kosova kao dokument je prošao kroz produženi vremenski proces, koji je pokrio sve zakonom predviđene faze, završavajući fazom javnog razmatranja, u kojoj je predmetni dokument predstavljen dva uzastopna meseca javnosti širom Kosova. Ovo je bilo dovoljno vremena tokom kojeg je dokument obogaćen izmenama i komentarima, koji su doprineli neophodnom podizanju kvaliteta. Dalje, ovaj dokument je na osnovu propisane procedure dostavljen Vladi na usvajanje iu januaru 2007. godine usvojen je u načelu od strane Skupštine Kosova. Od tada do februara 2009. nisu preduzeti nikakvi dalji koraci. Zbog tadašnjih političkih prioriteta, predmetni dokument je ostao neodobren. Nakon našeg zahteva Skupštini Kosova, za nastavak procedure, Prostorni plan Kosova 2005-2015+, vraćen je na doradu i usaglašavanje sa aktuelnim uređenjem prostora i izmenjenom zakonskom regulativom. I konačno, nakon neophodnih intervencija, Skupština Kosova je na redovnoj sednici od 16.06.2011.godine većinom glasova, usvojila najvažniji dokument prostornog razvoja zemlje – Prostorni plan Kosova 2010-2020+.

Trenutno, pred konačno usvajanje je još jedan važan dokument – Prostorni plan za specijalnu ekonomsku zonu „Područje novog kopa“ koji je jednoglasno (u junu 2011. godine) usvojen od strane Vlade Kosova i trenutno je u procesu usvajanja u Skupštini Kosova. .

U saradnji sa važnim sektorima Vlade, preko Interresorne radne grupe završili smo prvi nacrt Prostornog plana Nacionalnog parka „Ša planina“, koji će biti predmet faze razmatranja i konsolidacije do konačnog usvajanja. dokument. Dokument je o zaštiti i razvoju najlepšeg prirodnog područja Kosova, čime će se vremenom povećati kontrola razvoja i zaustaviti maltretiranje dokazanih prirodnih vrednosti.

U okviru poslednjih značajnih aktivnosti u 2010. godini radilo se na izradi Prostornog plana za posebno područje „Klečka i Divjaka“. Dokument ima za cilj da zaštiti i promoviše vrednosti nedavnog rata na Kosovu, od kojih su se neke, možda najvažnije, dogodile na teritoriji ovog područja. Drugi važan cilj je da se kroz razvoje predložene u dokumentu utiče na povećanje privrednog blagostanja omogućavanjem razvoja poljoprivrede, malih domaćinstava i turizma kao jedne od najprofitabilnijih privrednih grana. Relevantni dokument je u fazi javne rasprave čijim se završetkom (septembar 2011. godine) ulazi u proceduru konačnog davanja saglasnosti.Uporedo sa ovim aktivnostima započeli smo proces izrade Prostornog plana za

Posebna zona „Hidroelektrana Žur”. Prvi nacrt ovog važnog dokumenta za razvoj energetskog sektora i uopšte za ekonomski razvoj dotične oblasti je trenutno u fazi finalizacije.

Još jedna aktivnost koja je započeta ove godine je izrada Prostornog plana za Posebno područje „Slapovi Miruše“. Trenutno se prikupljaju informacije i podaci koji će nam pomoći da završimo analizu postojećeg stanja na predmetnom području. Ovakva analiza biće preduslov za adekvatno utvrđivanje budućih kretanja, što će nesumnjivo uticati na prestanak sadašnjih degradacija koje se dešavaju.

saradnju

Karakteristika dosadašnjeg rada Instituta bila je saradnja i uzajamna pomoć sa svim učesnicima u procesu. Saradnja je na svim nivoima, počev od najviših organa vlasti, opštinskih do stranih i lokalnih organizacija, nezavisnih pojedinaca, au nekim slučajevima ova saradnja je dopunjena javnim raspravama organizovanim u mnogim centrima Kosova.

Značajnu pomoć u ovim aktivnostima pružio je UN-Habitat preko IHS – Instituta za studije stanovanja i urbanog razvoja – Holandija, čija se pomoć uglavnom sastojala u izgradnji profesionalnih kapaciteta. Posebna saradnja je bila sa ALUP-om (Projekat korišćenja poljoprivrednog zemljišta) koji je uticao na zajedničku izgradnju kapaciteta oko upravljanja i planiranja sela. Sličnu saradnju ostvarili smo i sa UNDP-om, SIDA-om, AGRIFOR-om (međunarodnim institucijama), sa posebnim akcentom na iznalaženje mogućnosti za institucionalno uspostavljanje i razvoj u oblasti prostornog planiranja.

Tokom ovog perioda, među značajnim saradnjama bio je dosadašnji rad u neformalnom obliku, sa studentima različitih smerova. Uspeli smo da obezbedimo dovoljno prostora i informacija za značajan broj studenata za izvođenje praktičnog dela univerzitetskih studija.

Trenutno je jedna od važnih aktivnosti saradnja sa nekoliko projekata finansiranih od strane Evropske komisije i drugih donatora, sa osnovnim ciljem dalje izgradnje ljudskih i tehničkih kapaciteta u ZJZ, od kojih su najznačajniji:

Nastavak podrške korišćenju zemljišta (EULUP) – u okviru projekta MŽSPP, odnosno IJZ je jedan od glavnih korisnika. Projekat se odnosi na izgradnju neophodnih ljudskih i tehničkih kapaciteta koji će uticati na kreiranje nacionalnih politika i njihovu implementaciju, uglavnom vezanih za prostorno planiranje ruralnih područja, zaštitu poljoprivrednog zemljišta i zaštitu životne sredine. U okviru projekta predviđeno je organizovanje osnovnih i naprednih obuka iz GIS-a, od kojih će, pored ZJZ, imati koristi i MPŠRR i osoblje pilot opština.

Promovisanje kulturne raznolikosti na Kosovu (PCDK) – u okviru projekta MŽSPP, IJZ je jedan od glavnih korisnika. Glavni cilj projekta je promocija i zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu. Jedan od zajedničkih ciljeva biće predstavljanje kulturnog nasleđa u opštoj mapi za celu teritoriju Kosova. Ovo će se postići kroz različite studijske posete i organizaciju 

neophodne obuke, na kojima će učestvovati predstavnici različitih sektora, uključujući učešće grupe iz IJZ.

Program "Integracija kulturnog nasleđa u prostorno i urbanističko planiranje centralnog i lokalnog nivoa na Kosovu" - Kroz ovaj program preduzet u partnerstvu sa CHvB, baviće se pitanjem kulturnog nasleđa, i njegovim uključivanjem u prostorne planove različitih nivoa. Tačnije, analize i istraživanja će se vršiti u relevantnim prostornim dokumentima nekih tipičnih opština Kosova. Glavni cilj programa biće, kroz saradnju sa svim relevantnim institucijama, da se definišu neophodni koraci za tretman i odgovarajuću integraciju kulturnog nasleđa u prostorno planiranje na Kosovu.